فن سیرکوله و فوگر

فن سیرکوله و فوگرسیستم فن و فوگر به منظور سیرکوله کردن هوای گلخانه و ایجاد رطوبت مورد نیاز طراحی می گردد و به عنوان مکمل برودتی عمل نموده و باعث کاهش دما در محیط می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات

یکنواختی بیشتر کیفیت هوا
ایجاد مه با غلظت های مختلف
کمک به کاهش دما
کمک به خروج هوا در صورت استفاده از فن به تنهایی