سیستم گرمایش

سیستم گرمایشسیستم گرمایشی یک گلخانه باید به صورت علمی و دقیق برنامه¬ریزی شود تا گرمای تولید شده بطور یکنواخت در اطراف گیاهان توزیع گردد. به جهت این امر می توان از سیستم های مختلفی از قبیل گرمایش از کف، کوره هوای گرم، گرمایش تابشی و جت هیتر استفاده نمود که هر کدام از این سیستم ها دارای محاسن و معایبی می باشد وراه حل درست آن است که با توجه به نوع کشت، نوع سازه و اقلیم منطقه مناسبترین سیستم را انتخاب نمود.

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات

ایجاد گرمای یکنواخت در همه نقاط گلخانه
در نظر گرفتن ایمنی گلخانه
جلوگیری از حریق
حداقل تولید گازهای مضر
در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت با توجه به چیدمان مناسب