سیستم اتوماسیون

سیستم اتوماسیونسیستم اتوماسیون ( کنترل هوشمند آب و هوا) بر اساس نوع پروژه و اقلیم منطقه جهت کنترل مناسب پنجره،
پرده، تهویه، آبیاری، گرمایش، سرمایش، نور و تجهیزات داخلی گلخانه طراحی می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات

کنترل همزمان و هماهنگ کلیه تجهیزات داخلی با توجه به شرایط گلخانه
کنترل الکترو گیربکس های دریچه های سقفی
کنترل سیستم سرمایش فن و پد
کنترل سیستم فن سیر کوله، فوگر، دما و رطوبت
کنترل سیستم انرژی سیوینگ
کنترل سیستم تغذیه و آبیاری و کوددهی
کنترل سیستم های نور مصنوعی و روشنایی و تاسیسات الکترونیکی
امکان ارسال پیامک و کنترل از راه دور